Ieder mens dient gered te worden

“Gelijk geschreven is:  Er is niemand rechtvaardig, ook niet een.”  Rom. 3:10

“Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.”  Rom. 3:23

Er is een straf op de zonde – eeuwige dood

“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onzen Heere.”  Rom. 6:23

“En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel.”  Heb. 9:27

 

Gods voorsorg voor uw zondige toestand – Jezus Christus

“dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften.”  I Kor. 15:3,4

“Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.” Rom. 5:8

“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen.”  Heb. 9:14

 

U kunt gered worden – op dit moment

“Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.  Want met het hart gelooft men ter  rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid.”  Rom. 10:9,10

“Want een iegelijk, die den naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.”  Rom. 10:13 

 

U kunt bidden en de Heere vragen: “Heere Jezus Christus, wees mij zondaar genadig, en red me van de hel. Met een boetvaardig hart aanvaard ik U nu door geloof alleen als mijn persoonlijke Redder die voor mijn zonden betaald heeft met Uw kostbaar bloed.”